Szczegółowy zakres serwisu wiedzy o SGOK

Efektywny ekologicznie i ekonomicznie system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie

 

Dział I System gospodarowania odpadami komunalnymi

TEMAT 1

Dokumenty kształtujące systemy gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie kraju i województwa
Wątek 1 Przepisy (rozporządzenia, dyrektywy, strategie) UE.
Wątek 2 Ustawy i rozporządzenia RP.
Wątek 3 Polityka ekologiczna państwa i krajowy plan gospodarki odpadami.
Wątek 4 Wojewódzkie plany gospodarki odpadami i uchwały sejmików wojewódzkich w sprawie wykonania tych planów.
TEMAT 2 Zasady ogólne i szczegółowe tworzenia i wdrażania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gminy (związku międzygminnego).
Wątek 1
Warunki tworzenia i wdrażania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gminy (związku międzygminnego).
Wątek 2
Cele i zadania organów gmin (związków międzygminnych w systemach gospodarowania odpadami komunalnymi efektywnych ekologicznie i ekonomicznie.
Wątek 3
Zarządzanie gminnym (międzygminnym) systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wątek 4
Postępowanie egzekucyjne w realizacji systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
TEMAT 3 Decyzje i uchwały organów gminy (związków międzygminnych) kształtujące systemy gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gminy (związku międzygminnego).
Wątek 1 Decyzje gminy (związku międzygminnego) kluczowe dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy (związku międzygminnego).
Wątek 2 Nieobowiązkowe uchwały rady gminy (zgromadzenia związku międzygminnego) kluczowe dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wątek 3 Obowiązkowe uchwały rady gminy (zgromadzenia związku międzygminnego) kluczowe określenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obliczania wysokości opłaty.
Wątek 4 Uchwały rady gminy (zgromadzenia związku międzygminnego kluczowe dla funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział II Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

TEMAT 1

Charakter prawny selektywnego zbierania odpadów.

Wątek 1

Selektywne zbieranie w aktach prawnych.

Wątek 2

Rodzaje odpadów selektywnie zbieranych i ich właściwości.

Wątek 3

Rozporządzenie wykonawcze dotyczące poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w poszczególnych latach.
TEMAT 2 Techniczne aspekty (sposoby) selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wątek 1

Wymagania techniczne i wyposażenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wątek 2

Lokalizacja gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wątek 3

Standaryzacja techniczna pojemników i worków stosowanych do selektywnego zbierania.

TEMAT 3

Najciekawsze rozwiązania stosowane przez gminy.

Wątek 1

Przykłady zagraniczne.

Wątek 2

Rozwiązania stosowane w dużych miastach.

Wątek 3

Rozwiązania stosowane w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich.

Dział III Opłaty

TEMAT 1

Rodzaje i charakter prawny opłat funkcjonujących w różnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi

Wątek 1

Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy.

Wątek 2

Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Wątek 3

Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych przez mieszkańców gminy oraz w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

Wątek 4

Opłaty za usługi świadczone przez gminę w zakresie i za ceny określone w odrębnej uchwale rady gminy (zgromadzenia związku międzygminnego).

TEMAT 2

Praktyczne aspekty określania wysokości opłaty oraz stawki opłaty w kontekście przyjętej metody obliczania tej opłaty.

Wątek 1

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako wynik pomnożenia liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości przez stawkę miesięczną opłaty za jednego mieszkańca (zł/M/m-c).

Wątek 2

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami jako wynik pomnożenia miesięcznej ilości zużytej wody z nieruchomości (m3) przez stawkę opłaty za jednostkę zużytej wody z nieruchomości (zł/m3).

Wątek 3

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami jako wynik pomnożenia powierzchni lokalu zamieszkałego zamieszkałej (m2) przez miesięczną stawkę opłaty za jednostkę powierzchni lokalu zamieszkałego (zł/m2).

Wątek 4

Górne stawki opłat lub miesięczne opłaty stanowiące wynik pomnożenia liczby zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności przez miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

TEMAT 3

Organizacyjne aspekty funkcjonowania opłat w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wątek 1

Deklaracja w sprawie wysokości opłaty, uchwała w sprawie terminu, częstotliwości, częstotliwości i trybu wnoszenia opłat, uchwała w sprawie zakres usług objętych opłatami.

Wątek 2

Górne stawki opłat w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wątek 3

Decyzje administracyjne w funkcjonowaniu opłat.

Wątek 4

Postępowania egzekucyjne w funkcjonowaniu opłat.

Dział IV Metody informacji i edukacji lokalnego społeczeństwa.

TEMAT 1

Rzetelna informacja — najważniejszy element dialogu i akceptacji społecznej dla trudnych przedsięwzięć.

Wątek 1

Najważniejsze elementy rzetelnej informacji — definicje i zasady informowania w procesie dialogu z mieszkańcami.

Wątek 2

Sposoby przekazywania informacji — budowa przyjaznego wizerunku urzędu.

Wątek 3

Dostęp do zasobów najlepszym sposobem udostępniania aktualnej informacji — serwisy internetowe.

TEMAT 2

Uczestnictwo lokalnej społeczności.

Wątek 1

Sposoby promocji.

Wątek 2

Monitoring efektów.

Wątek 3

Edukacja najmłodszych — przykłady działań.

TEMAT 3

Aspekty społeczne.

Wątek 1

Wypracowanie strategii oceny stanu świadomości i oczekiwań społeczności lokalnej. Opinia społeczna.

Wątek 2

Ocena możliwości finansowych (wysokości opłat) mieszkańców.

Wątek 3

Trudne przypadki społeczne.

 

 

Ostatnia modyfikacja: sobota, 22 czerwiec 2013, 10:29